top of page

เกี่ยวกับเรา

ธนาคารจุลินทรีย์ โครงสร้างพื้นฐานและประโยชน์ระยะยาวของประเทศ

ธนาคารจุลินทรีย์  ดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเก็บรักษาจุลินทรีย์ให้เป็นตัวอย่างอ้างอิงของประเทศไทยระยะยาว เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และ ตรวจสอบการจำแนกสายพันธุ์ ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายร่วมวิจัยเชิงลึกด้านพันธุกรรม สนับสนุนงานวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจจากจุลินทรีย์ สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่หลัก และ ดำเนินกิจกรรมโดยยึดหลักกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

862019_๒๐๐๗๑๓_65.jpg
พันธกิจ

มุ่งเน้นการจัดเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาว (long term preservation collection) ที่ไม่ก่อโรคจากแหล่งธรรมชาติซึ่งอาจเกิดการสูญหายหรือสูญพันธุ์ถ้าไม่ได้รับการการอนุรักษ์ งบประมาณที่นำมาใช้นั้นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อความมั่นคงของประเทศ

เป็นคลังจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยชนิดและสายพันธุ์ที่เก็บรักษาอย่างมาตรฐานและถูกต้อง โดยใช้ข้อมูลสนับสนุนที่เป็นวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน Fungarium ได้รับการรับรอง ISO9001 สำหรับคุณภาพของตัวอย่างและบริการ แต่เป้าหมายสูงสุดของเราคือได้รับการรับรอง ISO20387 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการจัดการทรัพยากรชีวภาพของจุลินทรีย์

ระบบการจัดการข้อมูลของเรารวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากการวิเคราะห์ที่หลากหลายวิธี (Polyphasic Methods) รวมถึงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในภาคสนาม ข้อมูลจะนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มองค์ความรู้ ซึ่งจะให้ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน การกระจายพันธุ์ และการใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของพันธมิตร เช่น กลุ่มอนุรักษ์และอุตสาหกรรมหรือบริษัท SME ที่สนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของเชื้อเห็ดราในประเทศไทย

1

คลังเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ระยะยาวที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของกับผู้ฝาก ไม่นำออกให้บริการกับบุคคลที่สาม ผู้ฝากสามารถเบิกเชื้อจากคลังได้ต่อเมื่อพิสูจน์ ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเชื้อของตนเอง และต้องแสดงให้เห็นว่ามีการฝากเก็บกับสถานที่ๆ บุคคลที่สามสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งกับเชื้อที่ขอฝากกับทาง NBT

คลังเชื้อจุลินทรีย์

2

คลังเก็บรักษาตัวอย่างแห้ง หรือ Genomic DNA แบบแห้ง หรือ Microscopic Slide หรือ ตัวอย่างอ้างอิงใดๆ ตามกฎของ International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code 2018) ให้บริการรับฝากตัวอย่าง และ ยืมตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น 

พิพิธภัณฑ์เห็ดรา
P7151893_edited.jpg
MF6.jpg
bottom of page