เกี่ยวกับเรา

ธนาคารจุลินทรีย์ โครงสร้างพื้นฐานและประโยชน์ระยะยาวของประเทศ

ธนาคารจุลินทรีย์  ดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเก็บรักษาจุลินทรีย์ให้เป็นตัวอย่างอ้างอิงของประเทศไทยระยะยาว เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และ ตรวจสอบการจำแนกสายพันธุ์ ส่งต่อองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายร่วมวิจัยเชิงลึกด้านพันธุกรรม สนับสนุนงานวิจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจจากจุลินทรีย์ สนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่หลัก และ ดำเนินกิจกรรมโดยยึดหลักกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

862019_๒๐๐๗๑๓_65.jpg
พันธกิจ

มุ่งเน้นการจัดเก็บรักษาจุลินทรีย์ระยะยาว (long term preservation collection) ที่ไม่ก่อโรคจากแหล่งธรรมชาติและอาจเกิดการสูญหายหรือสูญพันธุ์ถ้าไม่มีการอนุรักษ์ที่ได้รับการสนับสนุนวิจัยจากงบประมาณในประเทศ (สวทช.) และ งบวิจัยของประเทศ 

 

เป็นคลังจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายสูงและตรวจทานความถูกต้องด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งการร่วมค้นหาและเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ กับพันธมิตร


พัฒนามาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ การจัดเก็บเชื้อจุลินทรีย์ ตัวอย่างอ้างอิง ตัวอย่างแห้ง รวมถึงข้อมูลกำกับตัวอย่าง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001 โดยจุลินทรีย์ดังกล่าวจะได้รับการกำกับข้อมูลทางอนุกรมวิธาน ข้อมูลคุณสมบัติดีเด่นนำไปพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ การวิจัยพัฒนาและการใช้งานในอนาคต และเป็นคลังสำรองระหว่างหน่วยงานวิจัยร่วมกัน โดยธนาคารจุลินทรีย์ ประกอบด้วย 2 คลังย่อยคือ

1

คลังเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ระยะยาวที่ได้รับการตรวจทานความถูกต้องแล้ว และเป็นคลังระยะยาวที่สิทธิ์ความเป็นเจ้าของยังอยู่กับผู้ฝาก และไม่นำออกให้บริการกับบุคคลที่สาม ผู้ฝากสามารถเบิกเชื้อจากคลังได้ต่อเมื่อพิสูจน์ ความสุญเสียที่เกิดขึ้นกับเชื้อนั้นของตนเอง โดยที่เชื้อนั้นไม่มีการรอดชีวิตแล้ว

คลังเชื้อจุลินทรีย์

2

คลังเก็บรักษาตัวอย่างแห้ง หรือ Genomic DNA แบบแห้ง หรือ Microscopic Slide หรือ ตัวอย่างอ้างอิงใดๆ ตามกฎของ International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code 2018) ให้บริการรับฝากตัวอย่าง และ ยืมตัวอย่างเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น 

พิพิธภัณฑ์เห็ดรา
P7151893_edited.jpg
MF6.jpg