top of page

ยุคที่สอง (ช่วงที่สาม)

2542-2545

ดังนั้นการที่ พิพิธภัณฑ์เห็ดรา จะได้รับการยอมรับในระดับสากลนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสถานที่จัดเก็บทั้งตัวอย่างแห้งที่เป็น Voucher และ Type specimen ที่เหมาะสมและต้องขึ้นทะเบียน Index Herbariorum กับ New York Botanical Garden (NYBG), USA จึงได้นำชื่อที่ตั้งแล้วคือ BIOTEC Bangkok Herbarium ชื่อย่อคือ BBH นำไปขึ้นทะเบียนกับระบบพิพิธภัณฑ์นานาชาติ การที่ชื่อมีคำว่า Bangkok อยู่นั้นเพราะเนื่องจากสถานที่จัดตั้งในวันนั้นอยู่ที่ อาคารโยธี ของ BIOTEC จังหวัดกรุงเทพฯ ส่วนคำว่า "Herbarium" ในขณะนั้นหมายถึง ตัวอย่างแห้งทั้งพืช เห็ดรา สัตว์ ใช้คำเดียวกัน ถึงแม้ว่า ณ วันนั้น BBH จะไม่มีตัวอย่าง พืชและสัตว์เก็บ แต่เนื่องจาก คำด้านเทคนิคใช้คำเดียวกัน จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชื่อพิพิธภัณฑ์จนมาถึงทุกวันนี้ ในปี 2545 BBH ได้มีสถานที่จัดตั้งเป็นทางการ ได้รับอนุมัติการลงทุนด้าน การก่อสร้าง จึงย้ายที่ทำการจาก อาคารโยธี กทม. มาเป็น อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ที่เพิ่งเปิดดำเนินงานในปีดังกล่าว

bottom of page