top of page

Ganoderma carnosum Pat. (1889)

Specimen ID

Collected  date

RSPG00136

31 พฤษภาคม 2558 17:00:00

Collected   by

ธิติยา บุญประเทือง รัตเขตร์ เชยกลิ่น ประภาพรรณ ซอหะซัน มณีรัตน์ พบความสุข ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ ภัทรชัย จุฑามาศ พัชรา โชติจิตรากรณ์ ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ และสิริวรรณ ณ บางช้าง

Identified   by

รัตเขตร์ เชยกลิ่น

Collected Site

ประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ

Habit,  habitat, substrate

ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว ไม่รวมกลุ่ม เจริญบนดินใต้รากของต้นไม้

Macroscopic Description

สัณฐานวิทยาที่มองเห็นด้วยตา ดอก (basidiocarps) คล้ายพัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75–125 มม. ผิวมันวาว เรียบ ลักษณะเนื้อเหมือนไม้ สีน้ำตาลแดง (รหัสสี OAC636-637) บริเวณผิวใกล้ขอบเริ่มแบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนวงปี หรือเป็นโซน บริเวณริมขอบหมวกชั้นนอกสุดเป็นสีขาวหรือครีม (รหัสสี OAC813) ถัดเข้ามาชั้นที่ สองเป็นสีเหลือง (รหัสสี OAC811) ถัดมาสีน้ำตาลเข้ม (รหัสสี OAC639) สลับกับสีน้ำตาลแดง (OAC636-637) เนื้อเยื่อดอกเมื่อผ่าออกมีความหนา 3–17 มม. สีน้ำตาลชมพู (รหัสสี OAC673-674) ลักษณเหมือนเนื้อไม้ แห้งเป็นเป็นชั้น รู (Pores) จำนวน 3 รูต่อ 1 มม. รูลึก 10 มม. รูด้านข้างสีน้ำตาลเข้ม (รหัสสี OAC639) และขอบรูสีครีม (รหัสสี 760) ก้าน (Stipe) กว้าง 30 มม. ยาว 50 มม. ยึดติดด้านข้างดอก ทรงกระบอก โคนกว้าง ผิวมันวาว ไม่เรียบ สีน้ำตาลแดง (OAC636 – 637)

Microscopic Description

สัณฐานวิทยาที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เบซิดิโอสปอร์ (Basidiospores) รูปร่างทรงรี ขนาด 5–7 × 8–10 µm เรียบ ผนังบาง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ เบซิดิโอเลส (Basidioles) ขนาด 2–6 × 15–25 µm ทรงกระบอง เรียบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ เซลล์สร้างสปอร์ (Basidia) ไม่พบ เซลพิเศษ (Cystidia) ขนาด 7–9 x 13–24 µm ทรงกระบอง ตรงปลายกว้างกว่าตรงโคน เรียบ ใสไม่มีสี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ โครงสร้างเส้นใย (Hyphal system) พบเส้นใยที่มีผนังหนา ไม่แตกแขนง ไม่มีผนังกั้น (skeleton hyphae) ลักษณะเส้นใยเป็นทรงกระบอง เรียงขนานแนวระนาบ ขนาดกว้าง 2-7 µm เรียบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ

bottom of page