top of page

Amanita hemibapha (Berk. & Broome) Sacc. (1887)

Specimen ID

Collected  date

BEDO00065

4 มิถุนายน 2561 17:00:00

Collected   by

สายัณห์ สมฤทธิผล ธิติยา บุญประเทือง รัตเขตร์ เชยกลิ่น ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ มณีรัตน์ พบความสุข และ สิริวรรณ ณ บางช้าง

Identified   by

ธิติยา บุญประเทือง

Collected Site

ประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

Habit,  habitat, substrate

ขึ้นรวมตัว ขึ้นบนดิน

Macroscopic Description

สัณฐานวิทยาที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หมวกดอก (Pileus) ขนาด 40 – 75 mm เป็นรูปทรงกระทะคว่ำ สีเหลืองเข้มถึงส้ม ผิวเรียบเป็นมันวาว ขอบเป็นร่องเห็นชัดเจนโดยรอบ เนื้อเยื่อหมวกดอก (Pileus context) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อทดสอบในสารละลาย 3% โปแตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ (KOH3%) ครีบ (Lamellae) สีขาวนวล แผ่นบางๆ เรียงตัวถี่มาก ไม่ยึดติดกับก้าน ก้าน (Stipe) เป็นรูปทรงกระบอก ขนาด 10 –17 × 60 – 80 mm สีเหลืองอ่อน ผิวเรียบ ก้านกลวงแบบกว้าง เนื้อเยื่อภายในสีขาวและส่วนโคนใหญ่กว่าเล็กน้อย ด้านบนก้านมี วงแหวน (Annulus) สีเหลืองอ่อน แผ่นบางๆ ผิวมีขนเล็กน้อยโดยรอบและ ถุงหุ้มโคนก้าน (Volva) เป็นเปลือกหุ้มรูปถ้วย สีน้ำตาล แผ่นบาง ผิวขรุขระซึ่งมีความยาวยาวเป็น 2 ใน 3 ของความยาวก้านจากด้านบนหรือจากฐานก้าน

Microscopic Description

เบซิดิโอสปอร์ (Basidiospores) ขนาด 6–7 × (8–) 9–10 µm สีครีมใส รูปทรงรี ผนังบาง ผิวเรียบ มี oil ภายในเซลล์ และไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อทดสอบในสารละลาย 3% โปแตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ (KOH3%) เซลล์สร้างสปอร์ (Basidia) 5–11 × 23–39 µm
รูปทรงกระบอก ผนังบาง ผิวเรียบ ส่วนโคนมีขนาดเล็กกว่าและมีก้านชูสปอร์ 2–4 ก้าน เบซิดิโอเลส (Basidioles) ขนาด 5–9 × 23–33 µm รูปทรงกระบอก ผนังหนา ผิวเรียบ ส่วนโคนมีขนาดเล็กกว่าและบางอันมี oil ภายในเซลล์ ไม่พบเซลพิเศษด้านข้างครีบ (Pleurocystidia) เซลพิเศษด้านขอบครีบ (Cheilocystidia) และ เซลพิเศษชั้นผิวก้านดอก (Caulocystidia) หมวกมีโครงสร้างเส้นใยแบบเชิงเดี่ยวพบเซลล์แบบทรงกระบอกเรียงตัวแบบร่างแห เซลล์กว้าง 1 – 7 µm ผนังชั้นเดียว ผิวเรียบประกอบกับเซลล์พิเศษแทรกอยู่ระหว่างการเรียงตัวของเส้นใยทรงกระบอกปลายกว้างกว่าโคน 1 เท่า ขนาด 5.8 –10.5 × 16.8 – 25.3 µm และบริเวณรอยเชื่อมต่อระหว่างเซลล์พบ ตะขอเชื่อมเส้นใย (Clamp connection) เนื้อเยื่อของวงแหวน (Annulus trama) มีโครงสร้างเส้นใยแบบเชิงเดี่ยวทรงกระบอกสานกันแบบหลวมๆ ขนาดกว้าง 2 – 6 µm ผนังบางและผิวเรียบประกอบร่วมกับเซลล์พิเศษแทรกอยู่ระหว่างเซลล์หลักทรงกระบอก เซลล์พิเศษทรงกลม ขนาด 19 – 35 × 29 – 69 µm ผนังบาง ผิวเรียบและบริเวณเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ทรงกระบอกพบ ตะขอเชื่อมเส้นใย (Clamp connection) โครงสร้างก้านเป็นแบบเส้นใยเชิงเดี่ยวทรงกระบอกยาวเรียงขนานกัน ขนาดกว้าง 3 – 6.5 µm ผนังบาง ผิวเรียบและบริเวณรอยเชื่อมต่อเซลล์ทรงกระบอกพบ ตะขอเชื่อมเส้นใย (Clamp connection) ส่วนของ เนื้อเยื่อถุงหุ้มก้าน (Volva trama) มีลักษณะเส้นใยเชิงประกอบ พบการประกอบกันของเซลล์ 2 ลักษณะเรียงต่อและสานกันแบบร่างแหและแทรกด้วยเซลล์พิเศษ เซลล์หลักทรงกระบอก กว้าง 7–19 µm ผนังบาง ผิวเรียบ เซลล์พิเศษลักษณะรี ขนาด 24.2–32.6 × 32.7–51.6 µm ผนังหนาและผิวเรียบ บริเวณเชื่อมต่อของเซลล์พบ ตะขอเชื่อมเส้นใย (Clamp connection)

bottom of page