Ganoderma carnosum Pat. (1889)

Specimen ID

Collected  date

RSPG00136

31 พฤษภาคม 2558 17:00:00

Collected   by

ธิติยา บุญประเทือง รัตเขตร์ เชยกลิ่น ประภาพรรณ ซอหะซัน มณีรัตน์ พบความสุข ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ ภัทรชัย จุฑามาศ พัชรา โชติจิตรากรณ์ ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ และสิริวรรณ ณ บางช้าง

Identified   by

รัตเขตร์ เชยกลิ่น

Collected Site

ประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ

Habit,  habitat, substrate

ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว ไม่รวมกลุ่ม เจริญบนดินใต้รากของต้นไม้

Macroscopic Description

สัณฐานวิทยาที่มองเห็นด้วยตา ดอก (basidiocarps) คล้ายพัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75–125 มม. ผิวมันวาว เรียบ ลักษณะเนื้อเหมือนไม้ สีน้ำตาลแดง (รหัสสี OAC636-637) บริเวณผิวใกล้ขอบเริ่มแบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนวงปี หรือเป็นโซน บริเวณริมขอบหมวกชั้นนอกสุดเป็นสีขาวหรือครีม (รหัสสี OAC813) ถัดเข้ามาชั้นที่ สองเป็นสีเหลือง (รหัสสี OAC811) ถัดมาสีน้ำตาลเข้ม (รหัสสี OAC639) สลับกับสีน้ำตาลแดง (OAC636-637) เนื้อเยื่อดอกเมื่อผ่าออกมีความหนา 3–17 มม. สีน้ำตาลชมพู (รหัสสี OAC673-674) ลักษณเหมือนเนื้อไม้ แห้งเป็นเป็นชั้น รู (Pores) จำนวน 3 รูต่อ 1 มม. รูลึก 10 มม. รูด้านข้างสีน้ำตาลเข้ม (รหัสสี OAC639) และขอบรูสีครีม (รหัสสี 760) ก้าน (Stipe) กว้าง 30 มม. ยาว 50 มม. ยึดติดด้านข้างดอก ทรงกระบอก โคนกว้าง ผิวมันวาว ไม่เรียบ สีน้ำตาลแดง (OAC636 – 637)

Microscopic Description

สัณฐานวิทยาที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เบซิดิโอสปอร์ (Basidiospores) รูปร่างทรงรี ขนาด 5–7 × 8–10 µm เรียบ ผนังบาง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ เบซิดิโอเลส (Basidioles) ขนาด 2–6 × 15–25 µm ทรงกระบอง เรียบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ เซลล์สร้างสปอร์ (Basidia) ไม่พบ เซลพิเศษ (Cystidia) ขนาด 7–9 x 13–24 µm ทรงกระบอง ตรงปลายกว้างกว่าตรงโคน เรียบ ใสไม่มีสี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ โครงสร้างเส้นใย (Hyphal system) พบเส้นใยที่มีผนังหนา ไม่แตกแขนง ไม่มีผนังกั้น (skeleton hyphae) ลักษณะเส้นใยเป็นทรงกระบอง เรียงขนานแนวระนาบ ขนาดกว้าง 2-7 µm เรียบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ

Ganoderma carnosum Pat. (1889)
Ganoderma carnosum Pat. (1889)

Ganoderma carnosum Pat. (1889)

press to zoom
Ganoderma carnosum Pat. (1889)
Ganoderma carnosum Pat. (1889)

Ganoderma carnosum Pat. (1889)

press to zoom
1/1