top of page

พิพิธภัณฑ์เห็ดรา หรือ Fungarium

BIOTEC  Bangkok Herbarium (BBH)

49,635

จำนวนตัวอย่าง

เก็บและให้บริการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

47,033

จำนวนตัวอย่าง

ผ่านการจำแนกด้วย

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

2,600

จำนวนชนิด

ไม่รวมชนิดใหม่ที่อยู่ในกระบวนการจำแนก

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

png-transparent-iso-9000-iso-9001-2015-q
นโยบายคุณภาพของ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดย
นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนอย่างสมดุลด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะของผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้

 

1. ความถูกต้อง ความครบถ้วน

2. ความรวดเร็ว และความตรงต่อเวลา

3. ความเป็นเลิศ

4. ความสอดคล้องต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5. ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้

6. ความเชื่อมโยงในองค์รวม

 

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ 

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

(National Biobank of Thailand, NBT)

 

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ส่งเสริม สนับสนุน การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติดำเนินการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆ ได้แก่ พืช จุลินทรีย์ สัตว์ สารพันธุกรรม ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาคมวิจัย และสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

บริการของ
พิพิธภัณฑ์เห็ดรา

คลิ๊กสำหรับ
สืบค้นข้อมูลตัวอย่างแห้ง
Fungarium Info. link
สอบถามเพิ่มเติม

1

บริการรับฝากและตรวจสอบคุณภาพตัวอย่าง

"บริการการรับฝากตัวอย่าง" ณ Fungarium ได้รับชื่อย่อย คือ BBH เป็นสถานที่รับฝากตัวอย่างในประเทศ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและสามารถออกหมายเลขตัวอย่างได้อย่างเป็นระบบ มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
มีหลักฐานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างก่อนนำเข้า และตามระยะเวลาที่กำหนด ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการให้บริการ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ผู้ฝากสามารถยื่น "คำร้องขอฝากตัวอย่าง" กับพิพิธภัณฑ์ได้ดังลิงค์ด้านล่าง

** ตัวอย่างที่ฝากกับ BBH fungarium แล้วถือเป็นทรัพยากรของประเทศ นักวิจัยทุกท่านรวมถึงทั่วโลกมีสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวอย่างเหล่านี้ผ่านการให้บริการยืมตัวอย่าง ซึ่งจะอนุญาตการเข้าถึงในรูปแบบเดียวคือ "เพื่องานวิชาการเท่านั้น"

 

หากผู้ฝากอยู่ในช่วงกำลังตีพิมพ์ผลงานต้องการให้ทางพิพิธภัณฑ์ ยังไม่เปิดเผยต้องแจ้งล่วงหน้า และสามารถปิดบังข้อมูลได้เพียง 1 ปีนับจากตัวอย่างได้รับการฝากเท่านั้น หลังจากนั้น พิพิธภัณฑ์มีสิทธิในการเปิดเผยตัวอย่างนั้นแก่สาธารณะชนเพื่อการพัฒนาของวงการวิชาการ 

2

บริการให้ยืมและรับคืนตัวอย่าง

"บริการให้ยืมตัวอย่าง"

เป็นบริการให้ยืมเพื่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเท่านั้น ปัจจุบัน BBH มีระบบการยืมและรับคืนตัวอย่าง พร้อมตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างในทุกขั้นตอนตรวจสอบกลับได้ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการให้บริการ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

ผู้ยืมสามารถส่งเอกสารยืนความจำนง โดย download เอกสารคำร้องขอยืมตัวอย่าง พร้อม Material Transfer Agreement (MTA) กรอกข้อมูลที่ต้องการ และส่งหลักฐานไปยัง ผู้ช่วย

ผู้จัดการดำเนินงานตรวจสอบว่าตัวอย่างพร้อมให้ยืมหรือไม่และส่งต่อให้ผู้จัดการอนุมัติเอกสารขอยืมตัวอย่าง นั้น

ประเภทขอตัวอย่างแบ่งออกเป็น

 1. ตัวอย่างอ้างอิง หรือ Type specimen มีระยะเวลาการให้ยืม
  3 เดือน

 2. ตัวอย่าง Voucher specimen มีระยะเวลาการให้ยืม 1 ปี

 

 • ผู้ยืมสามารถขอขยายระยะเวลาในการยืมได้ 6 เดือน จากการยืมตัวอย่าง Voucher Specimen เท่านั้น โดยทำการยืนความจำนงให้กับ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์

 • ผู้ยืมต้องให้ข้อมูลกับพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมเมื่อคืนตัวอย่าง เช่น ยืนยัน ชื่อทางอนุกรมวิธานของตัวอย่าง หรือ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยา พร้อมหลักฐานประกอบเช่น ข้อความสั้นๆ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น

ดาวโหลด์เอกสาร

ขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการ

(F-NS-NBT-01)

ใบคำร้อง "ขอฝากตัวอย่าง" 

(F-NS-NBT-02)

ใบคำร้อง "ขอยืมตัวอย่างและ MTA สำหรับ voucher specimen" (F-NS-NBT-07)

ใบคำร้อง "ขอยืมตัวอย่างและ MTA สำหรับ
type specimen" (F-NS-NBT-08)

ใบคำร้อง "ขอคืนตัวอย่าง"

(F-NS-NBT-05)

ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา
04:06

ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา

ไบโอเทค สวทช. จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา หรือ “BIOTEC Bangkok Herbarium” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รับฝากและเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราแบบแห้งในระยะยาว มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้ฝากสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย รวมทั้งยังมีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจำนวนมากกว่า 40,000 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างเห็ดราจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังให้บริการรับฝากและยืมตัวอย่างเพื่อการวิจัยทั้งบุคคลภายในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา
01:38

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา

ประเทศไทยของเรามีความหลากหลายของจุลชีพจำพวกเห็ดรา และมีค้นพบตัวอย่างเห็ดราชนิดใหม่ของโลกปีละหลายชนิด การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราให้คงสภาพที่ดีที่สุด ให้ได้ระยะเวลายาวนานที่สุด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ ไบโอเทค / สวทช. ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา “BIOTEC Bangkok Herbarium” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รับฝาก และเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราแบบแห้งในระยะยาว มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้ฝากสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย รวมทั้งยังมีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจำนวนมากกว่า 40,000 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างเห็ดราจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังให้บริการรับฝาก และยืมตัวอย่างเพื่อการวิจัย ทั้งบุคคลภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955
Spider Web

ทีมงาน

ทีมงานพิพิธภัณฑ์เห็ดราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภัณฑารักษ์ และ ผู้จัดการ 

 • Bio-banking Manager ดูแลครอบคลุมทั้งเรื่องคุณภาพด้านวิชาการ การบริหารจัดการและการให้บริการ

 • ภัณฑารักษ์ จะดูแลเรื่องวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นงานด้านอนุกรมวิธาน ด้านบัญชีรายการ การยืนยันชนิด เป็นต้น

 • ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ จะดูแลเรื่องการให้บริการทุกด้านของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพตัวอย่าง ตรวจเช็คคุณภาพตัวอย่างตามระยะเวลาที่กำหนด ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น

Call 

662 564 7000 ต่อ 71454

Follow

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page