Downloads.jpg
ราทะเล

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ มีนักวิจัยผู้ชำนาญการงานด้านอนุกรมวิธานราทะเล
ซึ่งเป็นราที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยมีการดำรงชีวิตหลายลักษณะ เช่น ย่อยสลาย เป็นปรสิต หรือ อยู่อาศัยร่วมกับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ประเทศไทยเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลสูงมาก


เชื้อราที่ได้จากการแยกในกลุ่มนี้จะต้องอาศัยความชำนาญในการดูแล ทำให้มีอายุในระยะยาว พร้อมทั้งยืนยันชนิดก่อนเข้าจัดเก็บในระบบคลังจุลินทรีย์

NBT Culture Collection (NBTCC)

คลังจุลินทรีย์ของ NBT มีภาระกิจในการตรวจสอบและเก็บรักษาสายพันธุ์เพื่อการอ้างอิง และสนับสนุนการอนุรักษ์ระยะยาว เปิดรับบริการฝากเชื้อโดยไม่คิดค่าบริการ เจ้าของเชื้อยังคงสิทธิ์ในเชื้อนั้น แต่ต้องอนุญาตให้ทาง NBT สามารถนำมาวิจัยการรักษาสภาพและรักษาคุณภาพ ผู้สนใจในเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวต้องติดต่อกับ เจ้าของเชื้อโดยตรงเพื่อเชื่อมเข้าสู่กระบวนการการเข้าถึงการใช้ประโยชน์  จุลินทรีย์ที่จัดเก็บในคลังอาทิเช่น กลุ่มราทะเล ราจิ๋ว ราก่อให้เกิดโรคในแมลง ราในกลุ่มไซลาเรียและเห็ด ที่ได้รับการตรวจทานความถูกต้องด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ของชนิดของจุลินทรีย์เรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมของคลังจุลินทรีย์ คือ การตรวจสอบการปนเปื้อน การยืนยันชนิด การวิเคราะห์คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของจุลินทรีย์ 

เป้าหมายที่สำคัญของคลังจุลินทรีย์ คือ งานวิจัยเพื่อการการดำรงสายพันธุ์ให้มีชีวิตยาวนานที่สุด และ คงคุณสมบัติได้อย่างดีที่สุด เพื่อสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับพันธมิตรและสนับสนุนคลังทรัพยากรของประเทศไทย

รา

รา ในคลังจุลินทรีย์ แยกออกเป็นหลายกลุ่ม เช่นกลุ่ม ราทะเล ราจิ๋ว ราไซลาเรีย ส่วนมากพบว่าเป็นกลุ่มย่อยสลาย รองลงมาเป็นกลุ่มสร้างกรดไขมัน มีประโยชน์ในการผลิตสารเสริมอาหาร เป็นต้น งานวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์นั้นดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากสถาบัน งานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานนั้นเป็นสิ่งที่ประกอบในการศึกษาและยืนยันชนิดของราที่เก็บในคลังจุลินทรีย์ ต้องประกอบด้วยข้อมูลเช่น สัณฐานวิทยา เคมี อัตราการเจริญ DNA Barcode และคุณสมบัติเฉพาะตัวของเชื้อแต่ละสายพันธุ์เป็นต้น

เห็ด

เชื้อเห็ดในคลังส่วนใหญ่เป็นเชื้อที่แยกได้โดยนักวิจัย สวทช. ซึ่งเป็เชื้อเห็ดป่าที่แยกได้จากงานวิจัยด้านการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาการใช้ประโยชน์ร่วมกับท้องถิ่น เชื้อเห็ดนี้เป็นเห็ดที่พบในสังคมป่าที่หลากหลายทั่วประเทศไทย มีการศึกษาด้านสัณฐานวิทยา อัตราการเจริญ คุณสมบัติของเชื้อเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิจัยเรื่องคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเก็บรักษาระยะยาว และยืนยันอนุกรมวิธานด้วยผู้ชำนาญการตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี เปปไทด์ และ DNA Barcoding เป็นต้น งานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์ร่วมกับพันธมิตร

แบคทีเรีย
และ อาร์เคีย

ธนาคารจุลินทรีย์ สังกัดธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ มีพันธกิจรวบรวมข้อมูลและจัดเก็บรักษาสายพันธุ์ของแบคทีเรียและอาร์เคียร์ที่เป็นทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของประเทศ โดยมีความร่วมมือกับบุคลากรวิจัยในหน่วยงานต่างในประเทศ เพื่อ มุ่งเน้นดำเนินการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบระบุชนิดบนหลักการอนุกรมวิธานแบบโพลีฟาสิก การศึกษาความหลากหลายและสังคมของของแบคทีเรียและอาร์เคีย ตลอดจนการพัฒนาจัดเก็บรักษาสายพันธุ์แบคทีเรียและอาร์เคียชอบเค็ม 

9,811

จำนวนเชื้อจุลินทรีย์
ภายในคลังเก็บรักษา
ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

314

จำนวนความหลากชนิด
ที่ผ่านการตรวจสอบด้วยเทคนิค
Polyphasic เรียบร้อยแล้ว

150

จำนวนชนิดใหม่ของโลก