top of page

Search Results

พบ 4 รายการสำหรับ ""

 • บริการปรับปรุงข้อมูล

  งานวิจัยด้านอนุกรมวิธาน จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ทั้งนี้ผู้ฝากตัวอย่างสามารถขอรับบริการปรับปรุงข้อมูลในส่วนตัวอย่างที่อยู่ในความดูแลของตนเอง หรือ ในทีมตนเอง หรือ ของตนเอง เท่านั้น ไม่สามารถขอปรับปรุงข้อมูลตัวอย่างอื่นใดได้ นอกจากการของปรับปรุงนั้นเกิดขึ้นจากการยืมตัวอย่างนั้นไปและมีหลักฐานการขอปรับปรุงข้อมูล ทาง Curator จึงจะสามารถปรับปรุงให้ได้ โดยทำการ Request การขอปรับปรุงข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่ของ BBH ข้อมูลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจาก Curator และ curator จะเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามหลักฐานใหม่ที่ปรากฎ

 • แจ้งความประสงค์คืนตัวอย่าง

  ระดับมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) 1. ยืมคืนตัวอย่างแห้งเห็ดราจำนวนตัวอย่าง 1-30 ตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ 2. ยืมคืนตัวอย่างแห้งเห็ดราจำนวนตัวอย่าง 31-50 ตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 20 วันทำการ

 • บริการรับฝากตัวอย่างแห้ง

  ขอบข่ายการให้บริการ ครอบคลุมกระบวนการรับฝากและการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างเห็ดรา ตั้งแต่การรับคำขอฝากตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างเห็ดรา การดูแลตัวอย่างเห็ดราในคลัง จนถึงแจ้งผลการรับฝากตัวอย่างให้ผู้ฝากตัวอย่างตามกำหนดเวลาและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในปีนั้นๆ

 • บริการยืมตัวอย่าง

  หลักเกณฑ์การยืมตัวอย่าง 1. ผู้ยืมต้องเป็น นักวิจัย พนักงาน เจ้าหน้าที่ หากเป็นนักศึกษาในการดูแลต้องเป็น อาจารย์ที่ปรึกษายืมตัวอย่างแทนเท่านั้น 2. ตัวอย่าง Voucher ให้ระยะเวลาในการยืม 1 ปี ตัวอย่าง Type specimen ให้เวลาในการยืม 3 เดือน ขยายเวลาได้เฉพาะ Voucher เป็นระยะเวลา 6 เดือนเท่านั้น ระดับมาตรฐานการให้บริการ 1. ยืมคืนตัวอย่างแห้งเห็ดราจำนวนตัวอย่าง 1-30 ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ 2. ยืมคืนตัวอย่างแห้งเห็ดราจำนวนตัวอย่าง 31-50 ตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 20 วันทำการ

bottom of page