Search Results

พบ 50 รายการ

บริการ (4)

 • บริการรับฝากตัวอย่างแห้ง

  ขอบข่ายการให้บริการ ครอบคลุมกระบวนการรับฝากและการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างเห็ดรา ตั้งแต่การรับคำขอฝากตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างเห็ดรา การดูแลตัวอย่างเห็ดราในคลัง จนถึงแจ้งผลการรับฝากตัวอย่างให้ผู้ฝากตัวอย่างตามกำหนดเวลาและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในปีนั้นๆ

 • บริการปรับปรุงข้อมูล

  งานวิจัยด้านอนุกรมวิธาน จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ทั้งนี้ผู้ฝากตัวอย่างสามารถขอรับบริการปรับปรุงข้อมูลในส่วนตัวอย่างที่อยู่ในความดูแลของตนเอง หรือ ในทีมตนเอง หรือ ของตนเอง เท่านั้น ไม่สามารถขอปรับปรุงข้อมูลตัวอย่างอื่นใดได้ นอกจากการของปรับปรุงนั้นเกิดขึ้นจากการยืมตัวอย่างนั้นไปและมีหลักฐานการขอปรับปรุงข้อมูล ทาง Curator จึงจะสามารถปรับปรุงให้ได้ โดยทำการ Request การขอปรับปรุงข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่ของ BBH ข้อมูลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจาก Curator และ curator จะเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามหลักฐานใหม่ที่ปรากฎ

 • แจ้งความประสงค์คืนตัวอย่าง

  ระดับมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement) 1. ยืมคืนตัวอย่างแห้งเห็ดราจำนวนตัวอย่าง 1-30 ตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ 2. ยืมคืนตัวอย่างแห้งเห็ดราจำนวนตัวอย่าง 31-50 ตัวอย่าง ภายในระยะเวลา 20 วันทำการ

ดูทั้งหมด

โพสต์ในบล็อก (4)

 • เพชรเม็ดงามแห่งทะเลไทย ตอนที่ 1 ราทะเลชายฝั่ง “Aigialus”

  Aigialus parvus, S. Schatz & Kohlm. (1986) ราทะเลสกุล “Aigialus” เป็นชื่อในภาษากรีก แปลว่า “ชายฝั่ง” ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยที่พบราชนิดนี้เป็นครั้งแรก พบได้บนไม้ที่ย่อยสลายแล้วในระบบนิเวศทางทะเล เช่น ชายฝั่งและป่าโกงกางที่มีน้ำขึ้นน้ำลง ในปี 2006 ทีมวิจัยราทะเลของ NBT นำโดย ดร.สาทินี ซื่อตรง ค้นพบราชนิดนี้บนซากไม้ที่อยู่ในน้ำทะเล เมื่อทำการจัดจำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา และ อนูชีวโมเลกุล พบว่าเป็น "Aigialus parvus, S. Schatz & Kohlm. (1986)" ราชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ Aigialaceae (ไอ-จิ-เอ-ลา-ซี-อี่) ลำดับ Pleosporales และภายใต้ไฟลั่ม Ascomycota ภาพแสดงพัฒนาการงานวิจัยของ ราทะเล Aigialus parvus ของ สวทช. การค้นพบครั้งนี้นอกจากจะเป็นการค้นพบราที่สวยงามแล้ว ยังประสบความสำเร็จในการแยกเชื้อในห้องปฏิบัติการ โดยอาหารที่ใช้ต้องมีส่วนประกอบของน้ำทะเลเป็นองค์ประกอบ และด้วยความจำเพาะของเซลล์ของราทะเลบางประการที่ไม่พบในรากลุ่มอื่นๆ ส่งผลให้มีความสามารถในการสร้างสารเมตาบอไลท์ชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากสภาพแวดล้อม และ เพื่อการดำรงชีวิตร่วมกับจุลินทรีย์ชนิดอื่นในระบบนิเวศทางทะเล เมื่อวิเคราะห์บทบาทในระบบนิเวศ จึงพบว่า Aigialus parvus เป็นรากลุ่มย่อยสลากซากไม้ในระบบนิเวศชายฝั่งและป่าโกงกาง ดังนั้นจึงมีความสามารถในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย เช่น โปรติเอส (protease) อะไมเลส (amylase) ไลเปส (lipase) เซลลูเลส (cellulase) ไซลาเนส (xylanase) และไคติเนส (chitinase) เป็นต้น (Raghukumar, 2008; Smitha et al., 2014) เพื่อย่อยสลายซากพืชที่มีองค์ประกอบของ ลิกนิน เซลลูโลส ลิกโนเซลลูโลส เป็นอาหาร และแปลงให้กลายเป็นสารอาหารและพลังงานส่งกลับคืนสู่ระบบนิเวศ ราทะเล Aigialus parvus ได้รับความสนใจจากทีมวิจัยไบโอเทค ซึ่งค้นพบการสร้างสารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิ Aigialomycin D, Aigialone, Aigialospirol มีฤทธิ์ทางชีวภาพ Anti-malaria (Isaka et al., 2002; Vongvilai et al., 2004) นอกจากนั้นยังพบว่าสารชีวภาพที่ได้จากราทะเลชนิดนี้สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำกลุ่มวิบริโอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการลดอัตราการตาย และลดการใช้ยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Soowannayan, et al., 2019) เอกสารอ้างอิง: Isaka, M., Yangchum, A., Intamas, S., Kocharin, K., Jones, E.B.G., Kongsaeree, P. and Prabpai, S. 2009. Aigialomycins and related polyketide metabolites from the mangrove fungus Aigialus parvus BCC 5311. Tetrahedron 65: 4396-4403. Isaka M, Suyarnsestakorn C, Tanticharoen M, Kongsaeree P, Thebtaranonth Y. Aigialomycins A-E, new resorcylic macrolides from the marine mangrove fungus Aigialus parvus. J Org Chem. 2002 Mar 8;67(5):1561-6. doi: 10.1021/jo010930g. PMID: 11871887. Kocharin, K. , Supothina, S. and Prathumpa, W. (2013) Hypothemycin production and its derivatives diversifying of Aigialus parvus BCC 5311 influenced by cultural condition. Advances in Bioscience and Biotechnology, 4, 1049-1056. doi: 10.4236/abb.2013.412140. Raghukumar, C. 2008. Marine fungal biotechnology: an ecological perspective. Fungal Diversity 31: 19-35. Soowannayan, C., Teja, D.N.C., Yatip, P., Mazumder, F.Y., Krataitong, K., Unagul, P., Suetrong, S., Preedanon, S., Klaysuban, A., Sakayaroj, J. and Sangtiean, T. 2019. Vibrio biofilm inhibitors screened from marine fungi protect shrimp against acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND). Aquaculture, 499: 1-8. Suetrong, Satinee, Preedanon, Sita, Klaysuban, Anupong, Gundool, Wunna, Unagul, Panida, Sakayaroj, Jariya, Promchu, Waratthaya and Sangtiean, Tanuwong. "Distribution and occurrence of manglicolous marine fungi from eastern and southern Thailand" Botanica Marina, vol. 60, no. 4, 2017, pp. 503-514. https://doi.org/10.1515/bot-2016-0107 Vongvilai P, Isaka M, Kittakoop P, Srikitikulchai P, Kongsaeree P, Thebtaranonth Y. Ketene acetal and spiroacetal constituents of the marine fungus Aigialus parvus BCC 5311. J Nat Prod. 2004 Mar;67(3):457-60. doi: 10.1021/np030344d. PMID: 15043431.

 • ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

  “การศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล” การศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดรา เพื่อจัดทำบัญชีรายการทรัพยากรชีวภาพเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบภายในพื้นที่ศึกษา รวมถึงศึกษาการใช้ประโยชน์เพื่อค้นหาศักยภาพที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงลึก หรือ พัฒนาอาชีพของประชากรภายในพื้นที่ตามหลักการของการเป็นสตูลจีโอพาร์คโลก เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การได้ประโยชน์ของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการอนุรักษ์ ผลจากการดำเนินงานด้านอนุกรมวิธานส่งต่อวิธีการอนุรักษ์ แนวทางรักษาทรัพยากร เป็นวัตถุประสงค์หลักของการถ่ายทอดการสำรวจเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มปริมาณเห็ดที่มีศักยภาพให้วิสาหกิจชุมชน โดยทำการคัดเลือกจากกลุ่มคนที่มีความพร้อมในการรวมกลุ่ม มีความเข้มแข็งในการดำเนินอาชีพ และพื้นที่อาศัยอยู่ในเขตสตูลจีโอพาร์คโลก สองอำเภอคือ อำเภอทุ้งหว้าและอำเภอระงู โดยเชื่อมต่อโครงการ กระทรวง อว. 9000 โดยนำมาจ้างงานคนในท้องถิ่นจำนวน 20 คนระยะเวลา 3 เดือน เพื่อร่วมศึกษาทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นของตนเอง จากการดำเนินงานร่วมกันพบจำนวนตัวอย่างเห็ดราจำนวน 606 ตัวอย่าง ผ่านการจำแนกด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวโมเลกุลแล้วเสร็จร้อยละ 80 จากตัวอย่างทั้งหมดพบความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่จำนวน 220 ชนิด ตัวอย่างแห้งได้รับการจัดทำเป็นตัวอย่างอ้างอิงและเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑ์เห็ดรา จากความหลากหลายดังกล่าวได้จัดทำเอกสารแสดงความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดราขนาดใหญ่เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินซ้ำของ World Geopark UNESCO ทีมวิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการประเมินพื้นที่สตูลจีโอพาร์คในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ท่าอ้อย อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล พร้อมกับการนำเสนอทรัพยากรพืชและสัตว์ รวมถึงวัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นอีกด้วย ความงามจากป่า คุณค่าที่หลายคนมองข้าม ผลงานวิจัย 6 เดือนได้ถูกสกัดออกเป็นหนังสือภาพ เพื่อให้ทุกคนมองเห็นเห็ดที่อาจมองข้ามไป ในฤดูฝนของทุกปี ทีมวิจัยมีโอกาสได้ทำงานในพื้นที่เพียงสองครั้งของฤดูฝนเท่านั้น การเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานกับเพื่อนใหม่คือ ชุมชน ชาวบ้าน ทุ้งหว้า และ ระงู ให้ความเป็นกันเอง พากันสำรวจโดยทุกคนมีส่วนร่วม จึงพบว่างานที่ออกมานั้นเกินความคาดหมาย การร่วมมือของแต่ละฝ่ายทำให้ทีมวิจัยคิดว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของ สตูลจีโอพาร์คโลก ยังอยู่กับเราต่อไปแน่นอน เพราะชุมชนเข้มแข็ง เห็นความสำคัญ และมีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ชุมชนสนใจ งานเห็ดจึงเป็นอีกงานที่เปิดมุมมองของชุมชนให้มอง สิ่งเล็กสิ่งน้อย อยู่บนพื้นดิน บนกิ่งไม้ บนตอไม้ โคนต้นไม้ เข้าว่ามีบทบาทอะไร แล้วต้องดูแลสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างไร สื่อเผยแพร่เพื่อการศึกษา หนังสือ อิเล็กโทรนิค ผลการศึกษา 6 เดือนจากพื้นที่ ภาพเห็ดสวยงาม หายากและพบบ่อย ในช่วงหน้าฝน โปสเตอร์เห็ดสวยงาม 2 โปสเตอร์ สนใจ download หนังสือไปที่ คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด ภายใต้โครงการ โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล ภาพแและหนังสือ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand. #รักเห็ด #ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ #ความหลากหลายทางชีวภาพ #สตูลจีโอพาร์ค #ทุ้งหว้า #ระงู

 • NBT จับมือเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่คลังทรัพยากรศึกษาแบบเปิด OER

  ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ผ่านมาของนักวิจัย ถอดบทเรียน และจัดทำสื่ออย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยอย่างถูกต้อง รู้สึกรักและหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ การดำเนินงานด้านสื่อจึงเชื่อมโยงเข้ากับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นอกจากนั้นการดำเนินการครั้งนี้ยังถือเป็นหนึ่งในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) F3A8 กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร อนุกรมวิธาน งานอนุกรมวิธานเป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของงานวิจัยต่อยอดทุกแขนง โดยเฉพาะการต่อยอดด้านการใช้ประโยชน์ หากงานอนุกรมวิธานไม่ชัดเจน งานวิจัยต่อยอดจะไม่ชัดเจนตาม และไม่สามารถได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ การจัดจำแนก หรือ Identification การวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ หรือ Classification และการกำหนดชื่อ หรือ Nomenclature เป็นส่วนหนึ่งของงานอนุกรมวิธาน ซึ่งในยุคปัจจุบันได้ใช้หลายเทคนิคเข้ามาอธิบายผลการวิจัยร่วมกันเพื่อให้ผลวิเคราะห์ที่ได้มีหลักฐานแน่นหนา เช่น การวิเคราะห์จีโนม การใช้ rDNA สายสั้นเพื่อสร้าง phylogenetic tree หรือ การวิเคราะห์ Mass Peptide Finger print (MPF) เพื่อตรวจสอบความเหมือนและความต่างของชนิดหรือสายพันธุ์โดยนำผลการอ่านมวลเปปไทด์เปรียบเทียบกันเป็นต้น เทคนิคดังกล่าวกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ แต่ยังคงรองลงมาจากใช้ลักษณ์ทางสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด ที่เห็นด้วยตา และ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นหลักในการทำงานอนุกรมวิธานกับกลุ่มเห็ดราขนาดใหญ่ หรือ กลุ่มของรา สื่อการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ที่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ National Biobank of Thailand (NBT) ได้จัดทำหลักๆ จึงเกี่ยวข้องกับงานอนุกรมวิธาน ซึ่งมีรายละเอียดแยกย่อยออกเป็น วิธีการสำรวจภาคสนาม วิธีการบันทึกรายละเอียดตัวอย่างจากภาคสนาม วิธีการถ่ายภาพภาคสนาม วิธีการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Plate) วิธีการศึกษาใต้กล้อง การวาดภาพใต้กล้อง (Illustration) นอกจากวิธีการศึกษาพื้นฐานแล้วยังมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การค้นพบสารสำคัญ สารออกฤทธิ์ทั้งสารใหม่ และ สารที่เคยพบแล้ว เป็นต้น และยังมีองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา การกระจายตัวของประชากรในแต่ละพื้นที่สำคัญ ที่ภาคีเสนอให้เข้าไปช่วยทำงานวิจัย ตัวอย่างเช่น จังหวัดอำนาจเจริญ สตูลจีโอพาร์โลก เป็นต้น #OERThailand #NBTBiobank, #NBTMicrobe

ดูทั้งหมด

เพจ (42)

 • BBH Fungarium | Microbe Bank

  พิพิธภัณฑ์เห็ดรา หรือ Fungarium BIOTEC Bangkok Herbarium (BBH) Rolling Carbinets Ganoderma spores photoed by SEM & Light Microscope Dacryopinax spathularia Rolling Carbinets 1/11 49,028 จำนวนตัวอย่าง ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 47,033 จำนวนตัวอย่าง ผ่านการจำแนกด้วย ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 2,109 จำนวนชนิด ไม่รวมชนิดใหม่ที่อยู่ในกระบวนการจำแนก ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 นโยบายคุณภาพของ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง โดย นำผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนอย่างสมดุลด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นคุณลักษณะของผลงานที่มีคุณภาพ ดังนี้ 1. ความถูกต้อง ความครบถ้วน 2. ความรวดเร็ว และความตรงต่อเวลา 3. ความเป็นเลิศ 4. ความสอดคล้องต่อกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 5. ความถูกต้องตามหลักจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ 6. ความเชื่อมโยงในองค์รวม ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand, NBT) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ส่งเสริม สนับสนุน การเก็บรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติดำเนินการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพประเภทต่างๆ ได้แก่ พืช จุลินทรีย์ สัตว์ สารพันธุกรรม ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและข้อมูล อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาคมวิจัย และสร้างพันธมิตรเพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนและเป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศไทยและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง บริการของ พิพิธภัณฑ์เห็ดรา คลิ๊กสำหรับ สืบค้นข้อมูลตัวอย่างแห้ง Fungarium Info. link สอบถามเพิ่มเติม 1 บริการรับฝากและตรวจสอบคุณภาพตัวอย่าง "บริการการรับฝากตัวอย่าง" ณ Fungarium ได้รับชื่อย่อย คือ BBH เป็นสถานที่รับฝากตัวอย่างในประเทศ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนและสามารถออกหมายเลขตัวอย่างได้อย่างเป็นระบบ มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ มีหลักฐานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างก่อนนำเข้า และตามระยะเวลาที่กำหนด ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการให้บริการ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ผู้ฝากสามารถยื่น "คำร้องขอฝากตัวอย่าง" กับพิพิธภัณฑ์ได้ดังลิงค์ด้านล่าง ​ ** ตัวอย่างที่ฝากกับ BBH fungarium แล้วถือเป็นทรัพยากรของประเทศ นักวิจัยทุกท่านรวมถึงทั่วโลกมีสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวอย่างเหล่านี้ผ่านการให้บริการยืมตัวอย่าง ซึ่งจะอนุญาตการเข้าถึงในรูปแบบเดียวคือ "เพื่องานวิชาการเท่านั้น" หากผู้ฝากอยู่ในช่วงกำลังตีพิมพ์ผลงานต้องการให้ทางพิพิธภัณฑ์ ยังไม่เปิดเผยต้องแจ้งล่วงหน้า และสามารถปิดบังข้อมูลได้เพียง 1 ปีนับจากตัวอย่างได้รับการฝากเท่านั้น หลังจากนั้น พิพิธภัณฑ์มีสิทธิในการเปิดเผยตัวอย่างนั้นแก่สาธารณะชนเพื่อการพัฒนาของวงการวิชาการ 2 บริการให้ยืมและรับคืนตัวอย่าง "บริการให้ยืมตัวอย่าง" เป็นบริการให้ยืมเพื่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเท่านั้น ปัจจุบัน BBH มีระบบการยืมและรับคืนตัวอย่าง พร้อมตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างในทุกขั้นตอนตรวจสอบกลับได้ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานการให้บริการ จึงได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ​ ผู้ยืมสามารถส่งเอกสารยืนความจำนง โดย download เอกสารคำร้องขอยืมตัวอย่าง พร้อม Material Transfer Agreement (MTA) กรอกข้อมูลที่ต้องการ และส่งหลักฐานไปยัง ผู้ช่วย ผู้จัดการดำเนินงานตรวจสอบว่าตัวอย่างพร้อมให้ยืมหรือไม่และส่งต่อให้ผู้จัดการอนุมัติเอกสารขอยืมตัวอย่าง นั้น ​ ประเภทขอตัวอย่างแบ่งออกเป็น ตัวอย่างอ้างอิง หรือ Type specimen มีระยะเวลาการให้ยืม 3 เดือน ตัวอย่าง Voucher specimen มีระยะเวลาการให้ยืม 1 ปี ผู้ยืมสามารถขอขยายระยะเวลาในการยืมได้ 6 เดือน จากการยืมตัวอย่าง Voucher Specimen เท่านั้น โดยทำการยืนความจำนงให้กับ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ ผู้ยืมต้องให้ข้อมูลกับพิพิธภัณฑ์เพิ่มเติมเมื่อคืนตัวอย่าง เช่น ยืนยัน ชื่อทางอนุกรมวิธานของตัวอย่าง หรือ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยา พร้อมหลักฐานประกอบเช่น ข้อความสั้นๆ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นต้น ดาวโหลด์เอกสาร ขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการ (F-NS-NBT-01) ใบคำร้อง "ขอฝากตัวอย่าง" (F-NS-NBT-02) ใบคำร้อง "ขอยืมตัวอย่างและ MTA สำหรับ voucher specimen" (F-NS-NBT-07) ใบคำร้อง "ขอยืมตัวอย่างและ MTA สำหรับ type specimen" (F-NS-NBT-08) ใบคำร้อง "ขอคืนตัวอย่าง" (F-NS-NBT-05) All Videos เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ 04:06 ว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติ ตอน พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา ไบโอเทค สวทช. จัดตั้ง พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา หรือ “BIOTEC Bangkok Herbarium” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รับฝากและเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราแบบแห้งในระยะยาว มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้ฝากสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย รวมทั้งยังมีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจำนวนมากกว่า 40,000 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างเห็ดราจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังให้บริการรับฝากและยืมตัวอย่างเพื่อการวิจัยทั้งบุคคลภายในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955 เล่นวิดีโอ เล่นวิดีโอ 01:38 พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา ประเทศไทยของเรามีความหลากหลายของจุลชีพจำพวกเห็ดรา และมีค้นพบตัวอย่างเห็ดราชนิดใหม่ของโลกปีละหลายชนิด การเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราให้คงสภาพที่ดีที่สุด ให้ได้ระยะเวลายาวนานที่สุด จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ ไบโอเทค / สวทช. ได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างเห็ดรา “BIOTEC Bangkok Herbarium” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่รับฝาก และเก็บรักษาตัวอย่างเห็ดราแบบแห้งในระยะยาว มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ผู้ฝากสามารถตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลตัวอย่างได้ง่าย รวมทั้งยังมีมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจำนวนมากกว่า 40,000 ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างเห็ดราจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ขึ้นทะเบียนและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังให้บริการรับฝาก และยืมตัวอย่างเพื่อการวิจัย ทั้งบุคคลภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย Homepage: http://nstdachannel.tv/ Twitter: http://twitter.com/nstdachannel Facebook: https://www.facebook.com/pages/NSTDA-Channel-Thailand/216005071796955 ทีมงาน ทีมงานพิพิธภัณฑ์เห็ดราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภัณฑารักษ์ และ ผู้จัดการ ผู้จัดการด้านคุณภาพ ดูแลครอบคลุมทั้งเรื่องคุณภาพด้านวิชาการ การบริหารจัดการและการให้บริการ ภัณฑารักษ์ จะดูแลเรื่องวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นงานด้านอนุกรมวิธาน ด้านบัญชีรายการ การยืนยันชนิด เป็นต้น ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ จะดูแลเรื่องการให้บริการทุกด้านของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงตรวจสอบคุณภาพตัวอย่าง ตรวจเช็คคุณภาพตัวอย่างตามระยะเวลาที่กำหนด ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการ เป็นต้น นายณัฐวุฒิ วิริยะวุฒิวงษ์ ภัณฑารักษ์ นางสาวทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ ผู้จัดการ นางสาวธิติยา บุญประเทือง Bio-banking Manager นางสาวมณีรัตน์ พบความสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวสกาวกาญ อนาผล ผู้ช่วยผู้จัดการ Email bbh.fungarium@nstda.or.th Call 662 564 7000 ต่อ 71454 Follow

 • Home | Microbe Bank (National Biobank of Thailand)

  ธนาคารจุลินทรีย์ ข่าวสารจากชาวราวิทยา Thai Mycologist News - 12 ก.ค. 2 นาที โปสเตอร์ เพชรเม็ดงามแห่งทะเลไทย ตอนที่ 1 ราทะเลชายฝั่ง “Aigialus” ราทะเลไทย พบสารเมตาบอไลท์ทุติยภูมิ ที่สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์น้ำกลุ่ม วิบริโอ ดู 64 ครั้ง 0 ความคิดเห็น 1 ถูกใจ ไม่ถูกใจโพสต์ 1 - 16 มิ.ย. 1 นาที หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล “การศึกษาอนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีสตูล จังหวัดสตูล” การศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดรา... ดู 46 ครั้ง 0 ความคิดเห็น 2 ถูกใจ ไม่ถูกใจโพสต์ 2 - 15 มิ.ย. 1 นาที คลังความรู้ NBT จับมือเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่คลังทรัพยากรศึกษาแบบเปิด OER NBT สนองพระราชดำริ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติฯ ดู 83 ครั้ง 0 ความคิดเห็น 1 ถูกใจ ไม่ถูกใจโพสต์ 1

 • Ganoderma carnosum Pat. (1889)

  Ganoderma carnosum Pat. (1889) Specimen ID Collected date RSPG00136 31 พฤษภาคม 2558 17:00:00 Collected by ธิติยา บุญประเทือง รัตเขตร์ เชยกลิ่น ประภาพรรณ ซอหะซัน มณีรัตน์ พบความสุข ทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ ภัทรชัย จุฑามาศ พัชรา โชติจิตรากรณ์ ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ และสิริวรรณ ณ บางช้าง Identified by รัตเขตร์ เชยกลิ่น Collected Site ประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ Habit, habitat, substrate ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว ไม่รวมกลุ่ม เจริญบนดินใต้รากของต้นไม้ Macroscopic Description สัณฐานวิทยาที่มองเห็นด้วยตา ดอก (basidiocarps) คล้ายพัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75–125 มม. ผิวมันวาว เรียบ ลักษณะเนื้อเหมือนไม้ สีน้ำตาลแดง (รหัสสี OAC636-637) บริเวณผิวใกล้ขอบเริ่มแบ่งเป็นชั้นๆ เหมือนวงปี หรือเป็นโซน บริเวณริมขอบหมวกชั้นนอกสุดเป็นสีขาวหรือครีม (รหัสสี OAC813) ถัดเข้ามาชั้นที่ สองเป็นสีเหลือง (รหัสสี OAC811) ถัดมาสีน้ำตาลเข้ม (รหัสสี OAC639) สลับกับสีน้ำตาลแดง (OAC636-637) เนื้อเยื่อดอกเมื่อผ่าออกมีความหนา 3–17 มม. สีน้ำตาลชมพู (รหัสสี OAC673-674) ลักษณเหมือนเนื้อไม้ แห้งเป็นเป็นชั้น รู (Pores) จำนวน 3 รูต่อ 1 มม. รูลึก 10 มม. รูด้านข้างสีน้ำตาลเข้ม (รหัสสี OAC639) และขอบรูสีครีม (รหัสสี 760) ก้าน (Stipe) กว้าง 30 มม. ยาว 50 มม. ยึดติดด้านข้างดอก ทรงกระบอก โคนกว้าง ผิวมันวาว ไม่เรียบ สีน้ำตาลแดง (OAC636 – 637) Microscopic Description สัณฐานวิทยาที่มองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เบซิดิโอสปอร์ (Basidiospores) รูปร่างทรงรี ขนาด 5–7 × 8–10 µm เรียบ ผนังบาง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ เบซิดิโอเลส (Basidioles) ขนาด 2–6 × 15–25 µm ทรงกระบอง เรียบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ เซลล์สร้างสปอร์ (Basidia) ไม่พบ เซลพิเศษ (Cystidia) ขนาด 7–9 x 13–24 µm ทรงกระบอง ตรงปลายกว้างกว่าตรงโคน เรียบ ใสไม่มีสี ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ โครงสร้างเส้นใย (Hyphal system) พบเส้นใยที่มีผนังหนา ไม่แตกแขนง ไม่มีผนังกั้น (skeleton hyphae) ลักษณะเส้นใยเป็นทรงกระบอง เรียงขนานแนวระนาบ ขนาดกว้าง 2-7 µm เรียบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (inamyloid) ให้สีเหลืองเป็นสีเดียวกับสารละลาย Melzer ที่ใช้ทดสอบ Ganoderma carnosum Pat. (1889) Ganoderma carnosum Pat. (1889) Ganoderma carnosum Pat. (1889) Ganoderma carnosum Pat. (1889) 1/1

ดูทั้งหมด