top of page

บริการปรับปรุงข้อมูล


ผู้ขอบริการปรับปรุงข้อมูลคือ ผู้เป็นเจ้าของตัวอย่างหรือในทีมเท่านั้น

  • 1 ชม
  • 1 ดอลลาร์สหรัฐ
  • Thanon Phahon Yothin

คำบรรยายบริการ

งานวิจัยด้านอนุกรมวิธาน จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการค้นพบข้อมูลใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ทั้งนี้ผู้ฝากตัวอย่างสามารถขอรับบริการปรับปรุงข้อมูลในส่วนตัวอย่างที่อยู่ในความดูแลของตนเอง หรือ ในทีมตนเอง หรือ ของตนเอง เท่านั้น ไม่สามารถขอปรับปรุงข้อมูลตัวอย่างอื่นใดได้ นอกจากการของปรับปรุงนั้นเกิดขึ้นจากการยืมตัวอย่างนั้นไปและมีหลักฐานการขอปรับปรุงข้อมูล ทาง Curator จึงจะสามารถปรับปรุงให้ได้ โดยทำการ Request การขอปรับปรุงข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่ของ BBH ข้อมูลดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาจาก Curator และ curator จะเป็นผู้ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามหลักฐานใหม่ที่ปรากฎ


นโยบายการยกเลิก

เรียน ท่านลูกค้าที่ใช้บริการนัดเข้าฝากตัวอย่าง หรือ นัดรับตัวอย่างที่ยืม หรือ นัดคืนตัวอย่างที่ยืม 1. กรณีการนัดฝากตัวอย่า หากลูกค้ามาช้าเกิน 10 นาทีโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า คิวการเข้ารับบริการถือว่ายกเลิกและไม่นัดรวมใน SLA 2. กรณีการนัดเพื่อรับตัวอย่างผ่านกระบวนการอนุมัติการยืมแล้ว ถ้าไม่มาในเวลานัด ถือว่าเป็นการยกเลิกการยืม โดยเจ้าหน้าที่จะนำตัวอย่างกลับเข้าสู่ระบบในวันทำการถัดไป ท่านต้องทำสู่กระบวนการยืมตัวอย่างใหม่ทั้งหมด และเป็นการสิ้นสุด SLA 3. กรณีนัดส่งคืนตัวอย่าง หากไม่มาภายในกำหนด 15 นาที ถือว่าท่านยกเลิกคิวการรับบริการ เวลาของท่านจะส่งต่อให้บุคคลที่อยู่ในลำดับถัดไป ขอบคุณคะ


ข้อมูลการติดต่อ

  • BIOTEC Bangkok Herbarium (Fungarium Service), NBT, NSTDA, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong Luang District, Pathum Thani, Thailand

    6625647000 ต่อ 71454

    bbh.fungarium@nstda.or.th


bottom of page