top of page

การเก็บรักษาตัวอย่างแห้งขนาดใหญ่

วิธีเก็บรักษาตัวอย่างส่งผลกระทบต่อคุณภาพของตัวอย่าง ดังนั้นหากตัวอย่างไม่มีคุณภาพ ทางพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถปฏิเสธการรับฝากได้

การเก็บรักษาตัวอย่างแห้งขนาดใหญ่

Document Code of ISO9001 

References I-NS-NBT-01

เงื่อนไข

ทำแห้งตัวอย่างหรือลดความชื้นให้ต่ำที่สุด โดยใช้เครื่องอบความร้อน หรือ เครื่องอบอาหารแบบขดลวดความร้อน หรือเตาอบ โดยอาศัยหลักการนำน้ำและความชื้นออกจากตัวอย่างอย่างช้าและแห้งในที่สุด หากเครื่องอบมีลมร้อนต้องระวังการปลิวของตัวอย่างขนาดเล็กในเครื่องอบ ความร้อนที่เหมาะสมตามมาตรฐานในการอบแห้งอยู่ระหว่าง 45 – 55 องศาเซลเซียส (ระยะเวลาในการอบขึ้นกับขนาดความหนาบางของตัวอย่าง เช่น ขนาดเล็กใช้เวลาตั้งแต่ 5 ชม. จนถึงขนาดใหญ่เช่นเห็ดหิ้ง เห็ดหลินจือใช้เวลาอบระหว่าง 3 – 7 วัน ตัวอย่างมีความหนาให้ทำการหั่นตัวอย่างเป็นชิ้นบาง ก่อนอบ (หลักการหั่นตัวอย่างตามหลักอนุกรมวิธาน คือประกอบตัวอย่างแล้วได้กลับสภาพเป็นเห็ดแห้ง 1 ดอก)

บรรจุลงกล่องพลาสติก หรือ ลงถุงพลาสติกผนึกสุญญากาศ การเลือกบรรจุภัณฑ์ขึ้นกับลักษณะและขนาดของตัวอย่าง กล่องพลาสติกต้องผนึกด้วยเทป หรือ นำกล่องผนึกสุญญากาศอีกครั้ง เป็นต้น

กำจัดการปนเปื้อนและกำจัดแมลงที่ฝังตัวอยู่ภายในตัวอย่าง มักจะพบกับตัวอย่างที่มีความหนาซึ่งแมลงจะออกมาทำลายตัวอย่างในภายหลังเมื่อเก็บเข้าตู้หากรอดชีวิตจากความร้อน (วิธีการปฏิบัติระบุข้อ 4) บันทึก วันเดือนปี ที่ทำการกำจัดการปนเปื้อนเป็นหลักฐานเพื่ออ้างอิงในอนาคต

bottom of page