top of page

ยุคที่สอง (ช่วงแรก)

2539-2540

จากการที่ The International Botanical Code ได้กำหนดไว้ว่า การนำฝากตัวอย่างกับสถานที่ใดๆ ก็ตาม สถานที่นั้น "ต้องได้รับการยอมรับ" หรือ "ขึ้นทะเบียนระดับนานาชาติ" จึงทำให้นักวิจัยก่อนปี 2539 ส่งตัวอย่างฝากเก็บ ณ พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในทวีปยุโรปหรืออเมริกา เพื่อป้องกันความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวอย่างที่เก็บได้จากประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ที่นิยมนำฝาก เช่น Royal Botanic Gardens - Kew, IMI, New York Botanical Gardens เป็นต้น

ภายใต้สนธิสัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับนานาชาติ หรือ Convention on Biodiversity, CBD (Rio, Earth Summit) ในที่ประชุมแสดงความกังวลเรื่องของการเคลื่อนย้าย "วัสดุชีวภาพ" ที่มีความหลากหลายสูงมากในประเทศที่อยู่ในแถบเขตร้อนชื้นไปสู่ประเทศที่มีงานวิจัยที่เข้มแข็งกว่า เช่น ยุโรป หรือ อเมริกา ไม่เฉพาะเพียงแต่เห็ดรา แต่พืชก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุชีวภาพ ที่ถูกระบุอยู่ในความกังวลของ CBD เช่นเดียวกัน งานวิจัยที่จะนำวัสดุชีวภาพออกนอกประเทศไปนั้นส่วนมากต้องการนำออกไปในรูปแบบของการค้า แต่กลับอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยด้านวิชาการในพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศเท่านั้น จากเหตุนี้จึงเป็นที่มาความคิดในการดำเนินกิจกรรมของเก็บตัวอย่างชั่วคราวไว้ ณ BIOTEC ในนามของ NBCRC herbarium ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา

ปี 2539 เป็นปีแรกที่เกิดการดำเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์เห็ดราอย่างจริงจัง เนื่องจากงานของห้องปฏิบัติการราวิทยาขยายอย่างต่อเนื่องจนทำให้ตัวอย่างที่เก็บไว้ ณ NBCRC herbarium มีปริมาณสูงขึ้นปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ตัวอย่าง จึงต้องหาวิธีบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนั้น ดร.ไนเจล และ
ดร.ทิโมที ได้มอบหมายให้ นางสาวธิติยา บุญประเทือง รวบรวมงานหาทางบริหารจัดการตัวอย่างดังกล่าวที่มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 15,000 ตัวอย่างในขณะนั้น และกำหนดชื่อคือ BIOTEC Bangkok Herbarium ชื่อย่อคือ BBH ซึ่งมีแนวทางเพื่อพัฒนาไปเป็นพิพิธภัณฑ์เห็ดราในอนาคตอย่างจริงจัง

​นับแต่นั้นมามีการหมุนเวียนของนักวิจัยทั้งรุ่นใหม่ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธาน เข้ามาร่วมกับนักวิจัยห้องปฎิบัติการราวิทยา ศึกษาเห็ดราในประเทศไทยจำนวนมากมายอาทิเช่น Tony Whalley, R.J. Bandoni, E.B. Gareth Jones, Egon Horak, Don Pfister, Gary Samuels, Julietta Carrenza, Dennis E. Desjardin, Martina Reblova, Sabine Huhndorf, Kevin Hyde, Rob Samson, Trond Schumacher, etc. ในช่วงปี 2540 BIOTEC และ British Mycological Society ได้สนับสนุนจัดการสำรวจ "ราในเขตร้อน" ขึ้นซึ่งพบว่า

ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากสนใจเข้าร่วมการสำรวจนี้ โดยเดินทางมาจากหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้เกิดจำนวนตัวอย่างแห้งที่ได้จากการศึกษาและฝากเก็บ ณ BIOTEC เป็นจำนวนมาก

กลุ่มตัวอย่างหลักที่ฝากอยู่ใน BBH มาจาก รหัสดังต่อไปนี้ NHJ (Nigel Hywel-Jones), RJB (Robert Bandoni), TWF (Timothy Flege), TBP & TB (Thitiya Boonpratuang), DED (Dennis Desjardin), Gary Samuels, Julietta Carenza, Vincent Robert, Cony de Cock, SS (Somsak Sivichai), SFC (Sayanh Somrithipol), Kanoksri Tasanatai (KT), Suchada Mongkonsumrit (SM), Rattaket Choeyklin (TH, THP, RCK), VS (Veera Sri-Indrasutdhi), and AW (Apinya Wongkaeo) ตัวอย่างที่ฝากดังกล่าว ได้แก่กลุ่มของ ราก่อให้เกิดโรคในแมลง Hypocreales, Discomycetes เห็ดราขนาดใหญ่ ราน้ำจืด และราทะเล ราก่อให้เกิดโรคในพืช เป็นต้น

bottom of page