top of page
โครงการที่น่าสนใจ

ทีมจุลินทรีย์มีงานวิจัยหลากหลายด้าน


ด้านหลักคืองานคลังทรัพยากรจุลินทรีย์ โดยการวิจัยเพื่อการจัดเก็บจุลินทรีย์ระยะยาวให้รอดชีวิต และ คงคุณสมบัติจุลินทรีย์นั้นให้ยาวนานที่สุด เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

 
ด้านสนับสนุน คือ สนับสนุนงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ งานศึกษาอนุกรมวิธาน และการศึกษาประชากรของจุลินทรีย์ ดังนั้นโครงการวิจัยที่ทีมงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจึงมีความหลากหลายเช่นเดียวกับทีมวิจัยที่มีความชำนาญหลายด้าน เช่น การแยกเชื้อ การวิเคราะห์ชนิด การเพาะเลี้ยง การ optimization เพื่อการพัฒนาสารสำคัญบางประการ การคัดเลือกสายพันธุ์ เป็นต้น

bottom of page