top of page

ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์ประกอบด้วยงานวิจัยด้านการเก็บรักษา วิเคราะห์คุณภาพ พัฒนาการจัดเก็บให้ได้คุณภาพและคงความมีชีวิต ยืนยันชนิดและให้บริการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเห็ดราทั้งหมด

Image-empty-state.png

นางสาวสาทินี ซื่อตรง

หัวหน้าทีมวิจัยจุลินทรีย์ และ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยราทะเล

662 564 7000 ต่อ 71476

Image-empty-state.png

นายประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยไซราเรีย

662 564 7000 ต่อ 71459

Image-empty-state.png

นางสาวทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด และ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นางสาวมณีรัตน์ พบความสุข

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด และ ผู้ช่วยผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นางสาววันโรสมาณี ดอเลาะ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยกลุ่มเห็ด

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นางพนิดา อุนะกุล

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

662 564 7000 ต่อ 71475

Image-empty-state.png

นายณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์

นักวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด และ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71457

Image-empty-state.png

นายศรัญญู วงกระนวน

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยไซราเรีย

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นายบุญช่วย ชัยนุวงษ์

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยไซราเรีย

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นางธิติยา บุญประเทือง

Bio-banking Manager, หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเห็ด และ หัวหน้ากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71471

Image-empty-state.png

นางสาวสิตา ปรีดานนท์

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโสกลุ่มงานวิจัยราทะเล

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นายภัครพล พูลสุขโข

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยกลุ่มเห็ด

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นายไพรัตน์ พุฒซ้อน

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานคุณสมบัติของจุลินทรีย์

662 564 7000 ต่อ 71465

bottom of page