ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์

ทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์ประกอบด้วยงานวิจัยด้านการเก็บรักษา วิเคราะห์คุณภาพ พัฒนาการจัดเก็บให้ได้คุณภาพและคงความมีชีวิต ยืนยันชนิดและให้บริการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเห็ดราทั้งหมด

Image-empty-state.png

นางสาวสาทินี ซื่อตรง

หัวหน้าทีมวิจัยจุลินทรีย์ และ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยราทะเล

662 564 7000 ต่อ 71476

Image-empty-state.png

นางสาวนิชชา จำเริญศักดิ์ศรี

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยแบคทีเรียและอาร์เคีย

662 564 7000 ต่อ 71457

Image-empty-state.png

นายณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์

นักวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด

662 564 7000 ต่อ 71457

Image-empty-state.png

นายศรัญญู วงกระนวน

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยไซราเรีย

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นางสาวธาณิกานต์ เนียมแตง

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นางสาวมณีรัตน์ พบความสุข

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด และ ผู้ช่วยผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นายธนกร อภิชิตนรานนท์

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นางสาววันโรสมาณี ดอเลาะ

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นางจันทิมา แสนทอน

นักวิเคราะห์โครงการ และ งานสารบัญ

025647100 ต่อ 71475

Image-empty-state.png

นางพนิดา อุนะกุล

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

662 564 7000 ต่อ 71475

Image-empty-state.png

นายประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยไซราเรีย

662 564 7000 ต่อ 71459

Image-empty-state.png

นางสาวสิตา ปรีดานนท์

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโสกลุ่มงานวิจัยราทะเล

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นางสาวณัฐรดา คันทวี

นักวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นางสาวสุพิชฌาย์ แสงแก้วสุข

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยราทะเล

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นางสาวสกาวกาญ อนาผล

ผู้ช่วยวิจัยทีมวิจัยเห็ด และ ผู้ช่วยผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นายไพรัตน์ พุฒซ้อน

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานคุณสมบัติของจุลินทรีย์

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นายเตชิต ธรรมรักษ์เจริญ

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นางวราภรณ์ คำคง

เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ

662 564 7000 ต่อ 71474

Image-empty-state.png

นางธิติยา บุญประเทือง

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยเห็ด และ หัวหน้ากลุ่มงานพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71471

Image-empty-state.png

นายคมสิทธิ์ วิศิษฐ์รัศมีวงศ์

นักวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด และ ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71457

Image-empty-state.png

นางสาวทักษพร ธรรมรักษ์เจริญ

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยเห็ด และ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

662 564 7000 ต่อ 71454

Image-empty-state.png

นายอนุพงศ์ คล้ายสุบรรณ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยราทะเล

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นางสาวนิภาภรณ์ แสนกาษา

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานแบคทีเรียและอาร์เคีย

662 564 7000 ต่อ 71463

Image-empty-state.png

นายบุญช่วย ชัยนุวงษ์

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยไซราเรีย

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นางสาวธนภรณ์ เหมือดอดทน

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานแบคทีเรียและอาร์เคีย

662 564 7000 ต่อ 71463

Image-empty-state.png

นางสาวชาลิสา ศรีหอม

ผู้ช่วยวิจัยกลุ่มงานวิจัยราทะเล

662 564 7000 ต่อ 71465

Image-empty-state.png

นางสาวอุมาพร มาตมูล

ผู้ช่วยวิจัยด้าน งานอาคารสถานที่ และ เครื่องมือ

025647100 ต่อ 71473