top of page

บริการของพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

  • ต้องผ่านการดำเนินการป้องกันและกำจัดแมลงและการปนเปื้อนแล้วเท่านั้น


  • ผู้ขอบริการปรับปรุงข้อมูลคือ ผู้เป็นเจ้าของตัวอย่างหรือในทีมเท่านั้น


bottom of page