top of page

NBT จับมือเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่คลังทรัพยากรศึกษาแบบเปิด OER

อัปเดตเมื่อ 17 มิ.ย. 2565

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่ผ่านมาของนักวิจัย ถอดบทเรียน และจัดทำสื่ออย่างง่าย โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคคลทั่วไปเข้าใจถึงทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยอย่างถูกต้อง รู้สึกรักและหวงแหน และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรเหล่านี้ การดำเนินงานด้านสื่อจึงเชื่อมโยงเข้ากับโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นอกจากนั้นการดำเนินการครั้งนี้ยังถือเป็นหนึ่งในโครงการสนองพระราชดำริ โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) F3A8 กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรอนุกรมวิธาน

งานอนุกรมวิธานเป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นพื้นฐานของงานวิจัยต่อยอดทุกแขนง โดยเฉพาะการต่อยอดด้านการใช้ประโยชน์ หากงานอนุกรมวิธานไม่ชัดเจน งานวิจัยต่อยอดจะไม่ชัดเจนตาม และไม่สามารถได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ การจัดจำแนก หรือ Identification การวิเคราะห์จัดหมวดหมู่ หรือ Classification และการกำหนดชื่อ หรือ Nomenclature เป็นส่วนหนึ่งของงานอนุกรมวิธาน ซึ่งในยุคปัจจุบันได้ใช้หลายเทคนิคเข้ามาอธิบายผลการวิจัยร่วมกันเพื่อให้ผลวิเคราะห์ที่ได้มีหลักฐานแน่นหนา เช่น การวิเคราะห์จีโนม การใช้ rDNA สายสั้นเพื่อสร้าง phylogenetic tree หรือ การวิเคราะห์ Mass Peptide Finger print (MPF) เพื่อตรวจสอบความเหมือนและความต่างของชนิดหรือสายพันธุ์โดยนำผลการอ่านมวลเปปไทด์เปรียบเทียบกันเป็นต้น เทคนิคดังกล่าวกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญ แต่ยังคงรองลงมาจากใช้ลักษณ์ทางสัณฐานวิทยาอย่างละเอียด ที่เห็นด้วยตา และ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งเป็นหลักในการทำงานอนุกรมวิธานกับกลุ่มเห็ดราขนาดใหญ่ หรือ กลุ่มของรา


สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ที่ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ หรือ National Biobank of Thailand (NBT) ได้จัดทำหลักๆ จึงเกี่ยวข้องกับงานอนุกรมวิธาน ซึ่งมีรายละเอียดแยกย่อยออกเป็น วิธีการสำรวจภาคสนาม วิธีการบันทึกรายละเอียดตัวอย่างจากภาคสนาม วิธีการถ่ายภาพภาคสนาม วิธีการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Plate) วิธีการศึกษาใต้กล้อง การวาดภาพใต้กล้อง (Illustration) นอกจากวิธีการศึกษาพื้นฐานแล้วยังมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น การค้นพบสารสำคัญ สารออกฤทธิ์ทั้งสารใหม่ และ สารที่เคยพบแล้ว เป็นต้น และยังมีองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา การกระจายตัวของประชากรในแต่ละพื้นที่สำคัญ ที่ภาคีเสนอให้เข้าไปช่วยทำงานวิจัย ตัวอย่างเช่น จังหวัดอำนาจเจริญ สตูลจีโอพาร์โลก เป็นต้น
ดู 124 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page